Публікацыі супрацоўнікаў музея

Перечень публикаций сотрудников музея

вкл. .

 1. Аз, букі, ведзі — Глаголь дабро! : Школа старажытнай і сучаснай народнай культуры пры Веткаўскім музеі народнай творчасці (па матэрыялах мясцовых традыцый) : праграма заняткаў. Гомель : ВПП “Сож”, 1999. 39, [1] с. : іл.
 2. Арнаменты Падняпроўя. Мінск. 2004. 457 с., с ил.
 3. Веткаўскі музей народнай творчасці : навук.-метад. зборнік / Бел. ін-т праблем культуры; [уклад. І. Ю. Смірнова ; навук. рэд. А. Б. Сташкевіч]. Мінск : БелІПК, 2001. – 143, [1] с. : іл., табл. – (Музейныя сшыткі). – Бібліягр.: с. 137-142.
 4. Веткаўскі музей народнай творчасці. Мінск : Беларусь, 1999. – 118 с.
 5. Веткаўскі музей народнай творчасці : альбом / склад. Г. Р. Нячаева [і інш.]. Мінск : Беларусь, 1994. – 167 с.
 6. Веткаўскі музей народнай творчасці = Ветковский музей народного творчества / аўт. тэксту Г. Р. Нячаева, С. І. Лявонцьева. Мінск : Полымя, 1991. 28 с. : іл.
 7. «Голоса ушедших деревень» (коллективная монография). Мн., «Белорусская наука», 2008. 342 с.
 8. Леонтьева, С., Нечаева, Г. Ветковская буквица. Книжка-раскраска. Гомель. 1991
 9. Леонтьева, С., Нечаева, Г. Ветковская буквица. Книжка-раскраска. Гомель. 2006.
 10. Нечаева, Г. Ветковская икона. Мн., 2002. 272 с., с ил.
 11. Навуковые запіскі Ветковского музея народнай творчасці. Гомель. 2004. 302 с., с ил.
 12. Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Веткаўскага раёна: у 2 кн. Мінск, 1998. – Кн. 2. (книга подготовлена коллективом авторов, в который вошли сотрудники музея).

2009 г.

 1. Леонтьева, С. Веткаўскія рукапісныя кнігі і народная творчасць. // Беларускі гістарычны часопіс. 2009, №2.
 2. Лопатин, Г. Обряды и обычаи деревни Копань Гомельской области. // Живая старина. 2009, №2.
 3. Лопатин, Г. Новыя запісы дыялектнай фразеалогіі сучаснай беларускай мовы з п.Амяльное Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці. // Фразеология германских, романских и славянских языков. Вып.1. Могилев. 2009.
 4. Нечаева, Г. «Арнамент як тэкст – у этнакантэкст!» // Культура, №5, 31.01.2009.
 5. Нечаева, Г. О семантическом сопоставлении композиций заговорных текстов и орнамента рушников. Неглюбская и Приснянская традиции. // Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання. Минск, 2009.

2008 г.

 1. Дробушевский, А. Городища эпохи раннего железа Восточной Беларуси и Брянщины (типологическое соотношение). // Российско-Белорусско-Украинское пограничье: проблемы формирования единого социокультурного пространства – история и перспективы. Брянск, 2008. С.52-55.
 2. Дробушевский, А., Нечаева, Г. «Иранский компонент» у северян и особенности этнографических тканей междуречья Сожа – Ипути. // Российско-Белорусско-Украинское пограничье: проблемы формирования единого социокультурного пространства – история и перспективы. Брянск, 2008. С.57-62.
 3. Леонтьева, С. Мастацкае афармленне веткаўскіх рукапісных кніг XIX – пачатку XX ст. // Беларускі гістарычны часопіс.
 4. Лопатин, Г. Абрад «Свяча» ва Ўсходнім Палессі. Агульнае і адметнае». // Материалы конференции «Аўтэнтычны фальклор: праблемы бытавання, вывучэння, пераймання». Белорусский государственный университет культуры. Минск, 2008.
 5. Лопатин, Г. «Икона звалась свячой…» (из опыта изучения обряда «Свеча» в Восточном Полесье). //Антропологический форум. Санкт-Петербург. 2008, №8. С.402-416.
 6. Лопатин, Г. «Як свячу на Пакроў носяць». //Алеся. 2008, №10.
 7. Лопатин, Г. Абрад Свячы ў весцы Камень Рэчыцкага раёна //Материалы конференции “Шостыя міжнародныя Доўнараўскія чытанні. Гомель, 2008.
 8. Нячаева Г.Р. Вопыт вывучэння арнаменту на адзенні ў сувязі з мясцовай традыцыйнай тэрміналогіяй (калекцыя кашуль вёскі Неглюбка і алфавіт яе нназваў для асобных арнаментальных элементаў). // Нацыянальны касцюм у сучаснай сацыякультурнай прасторы. Мн., 2008.
 9. Скидан, А. Веткаўская дамавая разьба. // Мастацтва. 2008.
2007 г.
 1. Дробушевский, А. Хронология чечерской группы. // Гістарычна-археалагічны зборнік. 2007.
 2. Лапацін, Г. “Песьня сама падбярэ голас”, альбо некалькі штрыхоў да партрэта выканаўцы. // Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Ч.2. Гомель, 2007.С.66-70.
 3. Лапацін, Г. З вопыту этнаграфічнага даследавання дыялектнай фразеалогіі. Фразеалагізмы з кампанентам “Свяча”// Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах. Материалы V международной научной конференции. Гомель, 2007. С.124-129.
 4. Лапацін, Г. Аб шлюбных матывах у земляробчых абрадах на Веткаўшчыне. // VIII Навуковыя чытаннi, прысвечаныя С.Некрашэвiчу. Зборнік навуковых артыкулаў у 2-х частках. Ч. 2. Гомель, 2007. С.205-210.
 5. Лопатин, Г. «Чтоб дети были красивые и здоровые..» // Живая старина. 2007, №2.
 6. Лопатин, Г. «Як гэты чапец крэпка спiць» // Мова - лiтаратура - культура: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Минск, 2007. С. 479-482.
 7. Лопатин, Г. «Раскажу табе пра русалак» (представление о русалках по современным белорусским свидетельствам). // Палеославика. Кембридж, 2007. № 1. С.275-292.
 8. Лопатин, Г. «Каб вас злыя не змаглі заломы…” // Роднае слова. Мн., 2007. № 7.
 9. Лопатин, Г. З вопыту вывучэння замоў Веткаўшчыны. Гомель, Гомельское краеведческое общество, центральная Гомельская б-ка им. Герцена. 2007.
 10. Лявонцьева, С. Мастацкае афармленне веткаўскіх рукапісных кніг XVIII стагоддзя. // Беларускi гiстарычны часопiс. 2007, №4. С.22-31.
 11. Лявонцьева, С. Багатая глеба для фантазіі: Узаемадзеянне арнаментыкі Веткаўскай рукапіснай кнігі. // Роднае слова. 2007, №8. С.87-88.
 12. Нечаева, Г. Тексты текстиля. Композиция: орнамент рушника и фольклорный текст. // Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Ч.2. Гомель, 2007. С.113-121.
 13. Нечаева, Г. «Паляцелі Ганніны “мухі” у ляда». Образы традиции и фразеология. // Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах. Материалы V международной научной конференции. Гомель, 2007. С.152-156.
 14. Нечаева, Г. Георгий Победоносец и все святое воинство. // Сборник «Музейный вестник» Национального музея истории и культуры Беларуси. Вып.3. Минск. 2007.
 15. Нячаева, Г. Два “Пакровы” з Веткаўшчыны. // Мастацтва. 2007, №2. С.52-55.
 16. Нячаева, Г. Чытаць узоры ручніка. // Мастацтва. 2007, №8. С.52-53.
 17. Нячаева, Г. Арнаментальны знак “ромб” i яго асацыятыўныя мясцовыя назвы. //VIII Навуковыя чытаннi, прысвечаныя С.Некрашэвiчу. Зборнік навуковых артыкулаў у 2-х частках. Ч. 2. Гомель, 2007. С.229-234.
 18. Раманава, Л. Калі шыеш адзенне месяцу… Пра прызначэнне слова ў паэзіі, фальклоры. // Роднае слова. 2007, №10. С.89-90.
 19. Романова, Л. Духоўныя вершы i псалмы – сродак цудоўнае сувязi ў прасторы жыцця i сыходу. // Роднае слова.2007. №1.
2006 г.
 1. Дробушевский, А. Охранные исследования у д. Проскурни (Проскурни-ІІ) в Гомельском Поднепровье. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 12. Мн., 2006. С. 18-32.
 2. Дробушевский, А. Связи населения Нижнего Посожья и Подесенья в раннем железном веке. // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся. Гомель. 2006. С. 12- 18.
 3. Дробушевский, А. Связи населения Нижнего Посожья и Подесенья в раннем железном веке. // Деснинские древности. Материалы межгосударственной научной конференции “История и археология Подесенья”.Вып.4. Брянск. 2006. С.41-50.
 4. Дробушевский, А. Хронология Чечерской группы Верхнеднепровского варианта зарубинецкой культуры. // Научная конференция, посвящённая памяти Тышкевичей. Минск.
 5. Лапацін, Г. З вопыту вывучэння традыцый абыдзеных тканін. // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час. Гомель 2006. С. 95-98.
 6. Леонтьева, С., Нечаева, Г. Старые воины слова: Ветковский манускрипт и этнография. //Мастацтва. Минск. 2006, № 2. С.52-55.
 7. Леонтьева, С. Династия мастеров Священниковых. // Живая старина. Москва. 2006,№ 3.
 8. Леонтьева, С., Юрченко, М. Династия мастеров Священниковых // Живая старина. 2006. № 1. С. 23-25.
 9. Леонтьева, С. Ветковская рукописная книга и старопечатные издания // Материалы конференции «Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся». Гомель. 2006. С. 98-103.
 10. Лопатин, Г. Адзенне ў абрадах // Материалы конференции “Мова – літаратура – культура”. Минск.
 11. Лопатин, Г. Дабрахожы. //Беларуская міфалогія. Энцыклапедычны слоўнік. Мінск. 2006. С. 129-130. (У сааўтарстве с Ул. Васілевічам).
 12. Лопатин, Г. Культ св. Николая по современным белорусским свидетельствам // Paleoslavica. Cambridge. 2006. ХІV. С. 287-313.
 13. Лопатин, Г.. Песни обряды и верования деревни Бартоломеевки // Живая старина. 2006. № 3. С. 45-49.
 14. Нечаева, Г. Иконы из выселенных деревень. «Никола отвратный» // Материалы конференции «Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся». Гомель. 2006. С. 103-108.
 15. Нечаева, Г. Принципы формирования образных экспозиций; Сучасная свядомасць і тэкст традыціі. Вобразная структура ручніка // Музейныя чытанні. Минск.
 16. Нечаева, Г. Судьба одного знака. Археология Почепа и современная этнография.// Деснинские древности. Материалы межгосударственной научной конференции “История и археология Подесенья”.Вып.4. Брянск. 2006. С.362-372.
 17. Нечаева, Г. Выставка “Георгий Победоносец и всё святое воинство” // Музейны веснік. Вып. 3. Мн., 2006.
2005 г.
 1. Кляус, В., Лопатин, Г., Нечаева, Г. Заговоры и рушники Ветковского региона: опыт сопоставления и выявления фольклорной модели мира // Заговорный текст. Генезис и структура. М. 2005. С. 452-466.
 2. Лапацін, Г. Вялікдзень. Па матэрыялах этнаграфічных экспедыцый // Роднае слова. 2003. №2. С. 107-109.
 3. Лопатин, Г. «Як у хаце свяшчоная паска»: По материалам этнографических экспедиций Ветковского музея народного творчества. // Живая старина. 2005. №1. С. 31-32.
 4. Лопатин, Г. «Людзей жа нявидзимых стольки, кольки видзимых». Белорусские мифологические верования в «доброхожих». // Живая старина. 2005. №3. С. 34-37.
 5. Лопатин, Г. «Як у хаце свяшчоная паска…» // Живая старина. 2005. № 1. С. 31-32.
 6. Раманава, Л. “Калі разгараецца сад чаўнакоў”(каляндар прадзення і ткацтва, этнаграфічныя заўвагі) // Полымя. 2005. №7, 8.
 7. Раманава, Л. «Свяча» ці народам, ці Богам суджана // Роднае слова. 2004, № 3. С. 104-106.


Паглядзіце нашу фотагалерэю