Веткаўскі музей стараабрадніцтва і беларускіх традыцый ім. Ф.Р. Шклярава. Ветка, Беларусь
 • Партрэт

  Музей у Ветцы быў заснаваны дзякуючы ініцыятыве Фёдара Рыгоравіча Шклярава, карэннага веткаўчаніна. Так выглядала майстэрня калекцыянера ў 70-я годы XX стагоддзя, а некаторыя прадметы з яе і зараз знаходзяцца ў фондах музея

  Даведацца больш

 • Гісторыя горада

  Ветка заснавана рускімі перасяленцамі ў 1683 г. Доўгі час была духоўным і культурным цэнтрам усяго стараабрадніцтва, застаючыся сімвалам волі і натхнення для шмат якіх "адзінаверцаў" на тэрыторыі Расіі

  Даведацца больш

 • Мы так даўно тут жывем...

  Найстаражытнейшыя знаходкі, што сведчаць аб знаходжанні першабытнага чалавека на Веткаўшчыне, адносяцца да эпохі палеаліту і датуюцца 100-40 тыс. г. да н. э.

  Даведацца больш

 • Абрады

  Свята летняга сонцавароту, вядомае ўсёй Еўропе, у нас называецца Купалле. Гэта начны абрад, ён захаваўся ў розных варыянтах. Спявалі песні, дзяўчаты пускалі па вадзе вянкі са свечкамі, моладзь танчыла, палілі вогнішча і скакалі праз агонь

  Даведацца больш

 • Гандаль

  Шкляныя слоікі для гарбаты, скрынкі ад цукерак - упакоўка рэдка захоўваецца. Паводле расповедаў старажыл, у Ветцы была тысяча гандлёвых крам. Пад час жа кірмашоў з навакольных вёсак прыязджалі ў 2-3 гадзіны ночы, каб заняць месца бліжэй да цэнтра

  Даведацца больш

 • Уздоўж ракі

  Многія веткаўчане звязалі сваё жыццё з рачным флотам: хтосьці быў капітанам парахода, хтосьці членам каманды, хтосьці будаваў рачныя судна, хтосьці сплаўляў плыты

  Даведацца больш

 • Кузня

  У Ветцы, што славілася сваімі верфямі здаўна шанаваліся майстры-якарнікі, самымі вядомымі былі Кавалёвы, якія забяспечвалі якарамі не толькі рачны, але і марскі рыбацкі флот

  Даведацца больш

 • Майстэрня златакаваля

  Раслінны ўзор на адзенні святых то рупліва "тчэцца" чаканамі, гравіруецца і "чарніцца", узнаўляючы старажытную парчу, то абгортваецца жывымі веткамі з кветкамі

  Даведацца больш

 • Майстар квітнеючых вокан

  Упрыгожваліся перш за ўсё вокны. Акрамя гэтага, разьба размяшчалася на вуглах і карнізах пабудоў, на масіўных уязных варотах, ператвараючы дом і падворак у суцэльны дэкаратыўны ансамбль

  Даведацца больш

 • Майстэрня іканапісца

  Дошка пакрывалася грунтам-"ляўкасам". Выкарыстоўвалі асятровы клей, мел, алебастр. Пігметы расціраліся і размешваліся з жаўтком яйка, часночным "зеллем" (сокам) - у лыжках або ракавінах

  Даведацца больш

 • Тканы космас

  Калекцыя ўзорнага ткацтва і вышыўкі музея ўнікальная. Гэты "генны фонд" нашай культуры абяцае даць у будучыні нацыянальны па значэнні "банк дадзеных" архаічных знакаў і тэхнік беларускага ткацтва

  Даведацца больш

 • Райскі сад

  Матыў райскага саду стаў галоўным вобразным момантам, які аб'яднаў старажытную сімволіку іконы з натуралізмам арнаменту барока. Майстэрства рэзання пазалочаных кіётаў-"садоў" на Ветцы перадавалася ад бацькі да сына

  Даведацца больш

 • Веткаўскі іканапіс

  Веткаўская ікона паслядоўна ўвабрала рысы рэнесансу, барока, ракако, класіцызму, мадэрну, а таксама дасягненні іншых відаў беларускага выяўленчага мастацтва

 • Чайная

  Ад малюсенькага паходнага самавара да вялізнага раскошнага ў выглядзе вазы. Ніводная стараабрадніцкая сям'я не абыходзілася без самавара

 • Кніжная культура

  Унікальнасць кніжнай культуры Веткі ў тым, што яна захавала старажытныя традыцыі кніжнага мастацтва. Тут працягвалі ствараць рукапісы ў 20-я - 30-я гады XX стагоддзя

УДК [39(=826)+008]:069(476.2-21 Ветка)

ББК 63.5 (2Б)л6

В 39

Аўтары ўступнага артыкула: Г.Р. Нячаева, С.І. Лявонцьева

Складальнікі: Г.Р. Нячаева, С.І. Лявонцьева, Ф.Р. Шкляраў

Мастак: Т.А. Мельянец

Фота: Г.Л. Ліхтаровіча

Падрыхтавалі творы для фатаграфавання: П.Р. Журбей, А.А. Крапіўка, А.В. Тарасік, Ф.Р. Шкляраў, А.С. Шпунт, І.С. Шусцер

ISBN 5-338-00283-3

1 ноября 1987 г. в небольшом городке Беларуси - Ветке открылся музей народного творчества. В его экспозиции хорошо прослеживается своеобразие истории и культуры этого региона Гомельщины.

В 1680 - 1770-е гг. Ветка оказалась в центре посадского раскола. Являясь в сущности столицей поклонников старой веры, старообрядцев, она пользовалась огромным авторитетом. В культуре Ветки по-своему были поняты, переработаны и сохранены традиции Московской Руси.

На памятники местного искусства впервые серьёзное внимание обратил Фёдор Григорьевич Шкляров (1925 - 1988), который стал активно их собирать и пропагандировать. Именно его коллекция положила начало музею, расположенному на Красной площади Ветки в бывшем купеческом доме. В оформлении музея большое место занимает декоративная резьба, выполненная по мотивам орнаментов ветковских рукописей Ф.Г. Шкляровым и его сотрудниками. Это создало своеобразную среду, столь необходимую для восприятия местной культуры.

Музей располагает уникальными коллекциями манускриптов, старопечатных книг, иконописи, произведений прикладного искусства, народного костюма, ткачества и вышивки Ветковского района, многие из которых впервые публикуются в настоящем альбоме.

Ценно собрание старопечатных книг. Здесь - издания русских и белорусских печатников XVI в. Ивана Фёдорова, Петра Мстиславца, Андроника Тимофеева Невежи, Василия Гарабурды; книги лучших мастеров московских типографий первой половины XVII в., первые книги печатного двора Киево-Печерской лавры, местных типографий XVIII в. - Клинцов, Яновской; старообрядческие издания XVIII в. из Супрасля, Почаева, Вильно, Гродно, Могилёва, Варшавы, в которых сохранены уникальные летописи, жития, повести. Коллекция старопечатных книг XVI - XVIII вв. свидетельствует, что Ветка в конце XVII - XVIII в. стала крупным культурным центром. В нём большое значение имела и рукописная традиция, значительно активизировавшаяся в XVIII в., когда создавались местные рукописные сборники. Особенности художественного оформления ветковских рукописных книг наиболее полно можно проследить по певческим рукописям, сохранившим древний способ записи музыки, так называемую "крюковую" нотацию.

Местная школа книжного орнамента характеризуется усвоением и переосмыслением "старопечатного" стиля и московского барокко XVII в. Ветковские мастера трактуют его бурные, развивающиеся формы как воплощение безудержной растительной силы, они словно выращивают инициалы от маленьких завитков до целого сада. Рукописи выделяются огромным разнообразием растительного орнамента. Живое ощущение ритма не даёт "застывать" динамичным формам и в конце XIX - начале XX в. Заставки, инициалы многих рукописей близки народной росписи, радуют небывалым многоцветьем.

Живописный центр в Ветке известен с XVIII в., когда живописные иконы расходились по всему "старообрядческому миру". Он, унаследовав традиции древнерусского искусства, продолжал существовать и в нашем столетии. Ветковская иконопись XVIII в. впитала разнообразные художественные традиции, чему в большой мере способствовали пришедшие сюда московские, поволжские, новгородские, белорусские, украинские мастера. Как и в белорусской, в местной иконописи XVIII в. наблюдается соединение изводов, вкрапление "реалий", передача элементов интерьера, костюма, отражение сложного состояния персонажей. В то же время в ней вплоть до XX в. сберегается техника живописи плавями и множество стилистических особенностей древнерусского искусства. К образцам XVI - XVII вв. восходят "Покров" и "Собор архангела Михаила" (XIX в.). Ритмы пышного московского барокко оживают в работе Е.И. Андрианова - "Благовещение" (1880).

Сохранение древнерусских традиций проявляется и в оформлении икон. Ризы, оклады, венчики, киоты с позолоченной резьбой составляют с живописью органическое целое. Создавшие их мастера продемонстрировали самые разнообразные техники обработки металла: выколотку, чеканку, гравировку, просечку, серебрение, золочение. Ветковские мастерицы бережно хранили древнюю технику шитья "в прикреп" в бисерных и жемчужных окладах, которые, как и местная живопись, рукописи, отличаются ярким и радостным многоцветьем. Ажурная позолоченная резьба киотов XIX в., украшающая ветковские иконы, является наследницей всемирно известной "белорусской рези сквозной" (XVII в.).

В Белорусском Приднепровье находится ещё один центр народного творчества - Неглюбка. В нём сохранились ценнейшие образцы традиционного ткачества и вышивки, поражающие разнообразием древнейших орнаментальных мотивов, изяществом композиций, виртуозностью техник исполнения. Эти черты получили своё дальнейшее развитие в искусстве современной Неглюбки.

Впервые собранные воедино и широко представленые в экспозиции музея памятники Ветки, Неглюбки позволили увидеть яркое своеобразие и проследить особенности и уникальность развития культуры этого региона Беларуси.

Старопечатные и рукописные книги

Иконопись

Металлы, резьба, шитьё

Ткачество, костюм

"Веткаўскі музей стараабрадніцтва і беларускіх традыцый" г. Ветка, Беларусь - Copyright © 2012-2018.
Усе правы абаронены. Капіраванне матэрыялаў дазволена толькі са спасылкай на сайт-крыніцу.